Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle podkladů z Občanského zákoníku a obsahuje informace pro zákazníka, uplatňujícího reklamaci zboží, zakoupeného u obchodní firmy G.A.S. a.s. .
  2. Prodávajícím je obchodní společnost G.A.S. a.s., sídlem U Kyjovky č. 3928/1, 695 01 Hodonín, IČO : 25512374, DIČ : CZ25512374, zapsán KOS v Brně, oddíl B,vložka 2498.
  3. Kupující převzetím zboží od prodávajícího, osobním vyzvednutím zboží v prodejní síti prodávajícího, nebo převzetím zboží od přepravce, souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 2. Předmět a účel reklamačního řádu
  Reklamační řád upravuje podmínky, za nichž lze uplatnit kupujícím práva z odpovědnosti za vady(dále jen „reklamaci“) v sídle či pobočkách společnosti G.A.S.a.s., přičemž účelem tohoto reklamačního řádu i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací.

 3. Záruční podmínky
  Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu tuto skutečnost písemně oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení dostatečné péče. Kupující je oprávněn uplatnit vady zboží za splnění shora uvedených podmínek, nejpozději však do dvou let od odevzdání zboží.

  V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně.

  Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

  Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.
  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze). Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

  Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
  U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


 4. Místo uplatnění reklamace
  1. Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně, kde zboží zakoupil a není-li to možné, pak je třeba reklamaci uplatnit v sídle společnosti prodávajícího.
  2. Je-li v záručním listě uveden jiný subjekt určený k posouzení reklamace či provedení opravy a jež je v místě provozní jednotky prodávajícího, nebo v místě pro kupujícího bližším, může uplatnit kupující právo na opravu u tohoto a tím uplatnit právo ze záruky.
  3. Skutečnost, kdy a kde bylo zboží zakoupeno prokazuje kupující zejména příslušným prodejním dokladem, fakturou, záručním listem, nebo jiným prokazatelným způsobem.

 5. Vyřízení reklamace
  Kupující může uplatnit také reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu sídla pobočky prodejce, příp. sídla společnosti uvedením ve všeobecných ustanoveních, musí být zásilka viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a obsahovat:

  reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, popis (označení) závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje, případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.

  V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

  V případě neoprávněné reklamace může být kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.
  Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,
  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu
  • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu opraveno na základě písemné objednávky jeho opravy, případně vráceno bez opravy.

  O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 6. Lhůty pro uplatnění reklamace
  1. Kupující je povinen reklamovat zboží řádně a včas, tedy bez zbytečného odkladu po výskytu vady, tedy poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
  2. Vady zboží lze reklamovat do 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není na zboží, jeho obalu, návodu, nebo záručním listě uvedena doba delší, nebo pokud zákon výslovně nepřipouští dobu kratší.
  3. Pokud se ke zboží vydává záruční list, musí být při prodeji řádně vyplněn. Začne-li záruční doba plynout od jiné lhůty, než ode dne prodeje, musí být tato skutečnost vyznačena na záručním listě.
  4. Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou, doba od uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen po skončení opravy si zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.
  5. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba znovu od jeho převzetí.
  6. Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas (v reklamační-záruční době), nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.

 7. Odpovědnost prodávajícího
  Reklamuje-li kupující u prodávajícího, je tento povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o jejím vyřízení ihned. V případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, sepíše prodávající s kupujícím reklamační protokol, kde může být uvedena lhůta vyřízení reklamace. Tato lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. O vyřízení reklamace je prodávající povinen písemně, nebo telefonicky kupujícího informovat.

 8. Podstatné porušení smlouvy
  1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   2. na odstranění vady opravou věci,
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny
   4. odstoupit od smlouvy.
  2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  3. Nezvolí-li kupující své právo včas, má stejná práva jakoby se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

 9. Nepodstatné porušení smlouvy
  1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
  3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  4. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
  5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
   3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  6. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


 10. Závěrečná ustanovení
  V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.