Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení obchodní partneři,
tento dokument obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.
Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, bylo toto sdělení připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, se nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese gas@gas-as.cz nebo na telefonu +420518700111. Pokaždé nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese G.A.S. a.s., U Kyjovky 3928/1, 69501 Hodonín.

1. Správce osobních údajů
Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.
Správcem osobních údajů je společnost G.A.S. a.s., se sídlem U Kyjovky 3928/1, 69501 Hodonín, identifikační číslo 25512374, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, spisová značka oddíl B, vložka 2498.

2. Účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje k:
a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
b) marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
c) ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu svých oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.
V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány.

4. Jak byly osobní údaje získány?
Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv.

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:
a) základní identifikační údaje - jméno, příjmení, adresa, identifikační číslo;
b) kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mailová adresa;
c) informace ze vzájemné komunikace - informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;

6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.
Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
Osobní údaje můžeme předat třetím osobám pouze v případě, že je to nutné k vyřízení objednávek a jiných smluvních závazků (jedná se např. o poštu a přepravní služby).
Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.

8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?
Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 10 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.
Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely na základě souhlasu budou uchovávány po dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu.
Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
Správce dělá vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.
Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gas@gas-as.cz nebo zavoláním na telefonní číslo +420518700111. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši korespondenční adresu U Kyjovky 3928/1, 69501 Hodonín.
Osobou určenou pro řešení práv subjektů byl pověřen Lukáš Marek, obchodní ředitel, tel. (00420)518700124, e-mail: marek@gas-as.cz.
Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce.
Jste oprávněni od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců a době uchovávaní osobních údajů. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
Máte právo od správce požadovat opravu nebo doplnění zpracovávaných osobních údajů.
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.
Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.
Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.
Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat a to buď vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.